Warunki korzystania z serwisu

Spis treści:

Artykuł 1 - Definicje
Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy
Artykuł 3 - Zastosowanie
Artykuł 4 - Oferta
Artykuł 5 - Umowa
Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umow
Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy
Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
Artykuł 9 - Cena
Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja
Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie
Artykuł 12 - Umowy długoterminowe : czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie
Artykuł 13 - Płatności
Artykuł 14 - Reklamacja
Artykuł 15 - Spory
Artykuł 16 - Postanowienia końcowe

Artykuł 1 - Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają :
1.1 Termin: Czas, w którym konsument może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy;
1.2 Konsument: Osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.3 Dzień: Doba kalendarzowa.
1.4 Umowa długoterminowa: Umowa zawarta na odległość dotycząca zakresu produktów i / lub usług, dostaw i / zakupu których dostawa lub obowiązkowy zakup,są rozłożone w czasie.
1.5 Długotrwały nośnik danych: Każdy dowolny przedmiot który umożliwia konsumentowi lub firmie na zanotowanie skierowanych do niego osobiście informacji lub danych, w celu ich przechowywania, przetwarzania i w razie potrzeby ponownego wykorzystania.
1.6 Prawo odstąpienia od umowy: możliwość konsumenta do odstąpienia w terminie od umowy na odległość;
1.7 Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub firma,oferująca klientowi na odległość swoje produkty i / lub usługi;
1.8 Umowa na odległość: oznacza porozumienie osiągnięte w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu pozwalającego na sprzedaż produktów i / lub usług, na odległość w którym do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie poprzez korzystanie z jednego lub większej liczby technik umożliwiających komunikacje na odległość;
1.9 Technika komunikacji na odległość: środki, które mogą być stosowane w celu zawarcia umowy, bez bezpośredniego kontaktu konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2 - Identyfikacja przedsiębiorcy

MHS Ruitersport (nazwa handlowa ATW 4 Animals B.V.), działajaca w Polsce jako MHS Jeździectwo

Siedziba firmy
MHS Ruitersport
Primulalaan 2a2
6851TD Huissen NL

Rejestr Handlowy (KVK) 86927892
NIP-UE: NL864149086B01
Kapitał zakładowy: -

Tel.: +31(0)853032747
E-Mail: [email protected]

Dyrektor: Wim Selman

Artykuł 3 - Zastosowanie

3.1 Niniejszy regulamin obowiązuje przy każdej ofercie i usłudze oferowanej przez przedsiębiorcę i wszelkich umowach,miedzy przedsiębiorca i konsumentem. zawartych na odległość
3.2 Zanim dojdzie do zawarcia umowy na odległość zostanie konsumentowi. udostępniony tekst regulaminu Jeśli jednak z bliżej nieokreślonych przyczyn technicznych nie będzie to możliwe, wówczas konsument zostanie przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy na odległość, poinformowany iż regulamin znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy i na życzenie konsumenta zostanie on jak najszybciej do niego przesłany.
3.3 Jeżeli umowa na odległość zostanie zawarta drogą elektroniczną, będzie możliwe ustępstwo od poprzedniego ustępu,wówczas przed zawarciem umowy na odległość, tekst regulaminu zostanie,udostępniony konsumentowi droga elektroniczna w taki sposób,by konsument mógł go przechowywać na długotrwałym nośniku danych. Jeśli nie będzie to możliwe, wówczas przed zawarciem umowy na odległość konsument zostanie poinformowany w jaki sposób może się zapoznać z regulaminem oraz iż istnieje możliwość by na życzenie klienta został mu on droga elektroniczna,lub pocztowa bezpłatnie przesłany.
3.4 W przypadku, gdy oprócz warunków regulaminu ogólnego, zastosowanie mają szczegółowe warunki przypisane do produktów lub usług, ma zastosowanie ustęp drugi i trzeci regulaminu ogólnego i jeśli warunki te są ze sobą sprzeczne, konsument ma prawo wyboru tych które są dla niego najbardziej korzystne.

Artykuł 4 - Oferta

4.1 Jeśli oferta jest ograniczona czasem i warunkami, będzie to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
4.2 Oferta zawiera zawsze kompletny i dokładny opis produktów i / lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi właściwą ocenę oferty. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje zdjęcia, przedstawiają one prawdziwe produkty i / lub usługi n przedsiębiorcy.
4.3 Każda oferta zawiera informacje, przedstawiające w jasny sposób konsumentowi prawa i obowiązki, związane z zaakceptowaniem i wykonaniem usługi.
Dotyczy to w szczególności:

Cen wraz z podatkami; 

 • Możliwych kosztów dostarczenia zamówienia; 
 • Sposobu, w jaki umowa zostanie zawarta i kolejności działań poprzedzających jej zawarcie; 
 • Istnienia możliwości zastosowania prawa odstąpienia od umowy; 
 • Metod płatności, dostawy lub wykonania umowy; 
 • Terminów przyjęcia oferty oraz terminów płatności; 
 • Wysokości opłat komunikacji na odległość, w przypadku jeżeli koszty korzystania z komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż stawki podstawowej komunikacji; 
 • Pytań związanych z archiwizowaniem przyjętych przez przedsiębiorcę zamówień oraz dostępem do nich przez konsumenta; 
 • Sposobu w jaki konsument, przed zawarciem umowy, informacje przez niego dostarczone związane z umowa może skontrolować i ewentualnie zmienić; 
 • Informacji dotyczących możliwości zawarcia umowy w innym niż, holenderski, języku; 
 • Kodeksu postepowania, któremu podlega przedsiębiorca, oraz sposobom,na uzyskanie lub wgląd do tegoż przez konsumenta; 
 • Minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku umowy długoterminowej.

Artykuł 5 - Umowa

 • Umowa zostaje, ze szczególnym zastrzeżeniem ustępu 4, zawarta w momencie gdy konsumenta zaakceptuje i złoży ofertę oraz spełni odpowiednie warunki. 
 • Jeśli konsument złożył zamówienie drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie przez niego elektronicznie złożonej oferty. Do czasu otrzymania przez konsumenta potwierdzenia przyjęcia złożenia zamówienia przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy. 
 • Jeśli umowa jest tworzona drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony elektronicznej transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego komunikowania droga internetowa. Jeżeli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca postara się podjąć wszelkie odpowiednie środki ostrożności. 
 • Przedsiębiorca może - zgodnie z prawem – zasięgnąć informacji dotyczących wypłacalności konsumenta, oraz wszystkich informacji dotyczących faktów i czynników, które są istotne dla właściwego j zawarcia umowy na odległość. Jeżeli przedsiębiorca na podstawie niniejszego dochodzenia będzie miał uzasadnione podstawy do zerwania umowy z konsumentem, ma prawo by odmówić przyjęcia zamówienia lub jego wykonania.
 • Przy produkcie lub usłudze przedsiębiorca udzieli konsumentowi, w formie pisemnej lub w każdy inny sposób,tak by konsument mógł je przechować na dłutowałbym nośniku danych, następujących informacji.

A. Adres firmy, pod którym konsument może złożyć reklamacje;
B. Sposób i warunki których, w których konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub jasne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
C. Informacje na temat gwarancji i ewentualnym, istniejącym serwisie po dokonaniu zakupu;
D. Zawarte w artykule 4 ustęp 3 warunki, o ile przedsiębiorca nie udzielił tych informacji konsumentowi przed zawarciem umowy;
E. Wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

W przypadku umowy długoterminowej przepis w poprzednim ustępie stosuje się tylko przy dokonaniu pierwszej dostawy.

Artykuł 6 - Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MHS Jeździectwo, Primulalaan 2a2, 6851 TD Huissen NL, 0031(0)85 303 2747, [email protected]) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu produktu samemu.. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: MHS Jeździectwo, Primulalaan 2a2, 6851 TD Huissen NL, 0031 (0)85 3032747, [email protected]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Artykuł 7 – Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

7.1 Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wówczas pokryje jedynie koszty zwrotu przesyłki.
7.2 Jeżeli konsument zapłacił za produkt czy usługę, przedsiębiorca zwróci konsumentowi należną kwotę jak najszybciej, i nie później niż w przeciągu 14 dni po zwrocie produktu lub odstąpienia od umowy dotyczącej usługi.

Artykuł 8- Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 • Umowy, w której cena lub wynagrodzenie za- leży od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana we- dług specyfikacji konsumenta lub służąca zaspoko- jeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opako- waniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Artykuł 9 - cena

 • W terminie określonym w cenach” ofertą” produktów i / lub usług,cena ich nie wzrośnie, z wyjątkiem zmian cen w związku ze zmianami stawek VAT. 
 • Niezależnie od postanowień poprzedniego ustępu, przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których cena jest uzależniona od koniunktury na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Te wahania i fakt iż podana cena może ewentualnie ulec zmianie, zawarte są w ofercie. 
 • Wzrost cen w przeciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy jest dozwolony wyłącznie wtedy, gdy wynikają on z przepisów ustawowych lub wykonawczych. 
 • zrost cen po 3 miesiącach od zawarcia umowy jest dozwolone tylko wtedy, gdy pracodawca wyraził nie zgodę i:

  A. Są wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub

  B. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy od dnia gdy wzrost ceny następuje.

 • Ceny wszystkich produktów i usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 10 - Zgodność i gwarancja

10.1 Firma gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z danymi zawartymi w umowie, specyfikacje zgodne z określonymi w ofercie wymaganiami niezawodności i / lub użyteczności,zgodne z wszystkim przepisami rządowymi i/lub prawnymi istniejącymi w dniu zwarcia umowy. Jeśli zostało to uzgodnione, lub omówione przedsiębiorca zapewnia również, że produkt nadaje się do innego, niż określony w opisie, użytku.
10.2 Towary sprzedawane przez przedsiębiorcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta/importera lub przedsiębiorcę. Przedsiębiorca odpowiada jedynie za warunki gwarancji określone w kodeksem prawnym.

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie

11.1 Przedsiębiorca wykaże się jak największą ostrożnością i dokładnością podczas przyjmowania i realizacji zamówień na produkty oraz podczas oceny wniosków o świadczenie usług.
11.2 Miejscem dostawy zamówienia jest adres wskazany przedsiębiorcy przez klienta w trakcie składania zamówienia.
11.3 Biorąc pod uwagę, informacje zawarte w artykule 4 tych niniejszego regulaminu,firma będzie się starać reali- zować złożone zamówienia/zlecenia sprawnie i szybko sprawnie, i nie później niż do 30 dni roboczych od zło- żenia zamówienia, chyba że dłuższy termin dostawy zo- stał uzgodniony z konsumentem. Jeżeli dostawa jest opóź-niona lub, jeśli zamówienie może nie być /lub tylko czę-ściowo realizowane, konsument otrzymuje do 30 dni roboczych po złożeniu zamówienia informacje doty- czące tego faktu. Konsumentów w tym przypadku prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary i mieć prawo do odszkodo-wania.
11.4 W przypadku rozwiązania umowy, zgodnie z poprzednim artykułem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi, tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż 30 dni po rozwiązaniu umowy należną, wpłaconą uprzednio przez konsumenta kwotę.
11.5 Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca postara się zapewnić produkt zastępczy. Przed dostawa konsument zostanie przez przedsiębiorcę dokładnie poinformowany iż przesłany produkt jest zastępczy, Dla produktów zastępczych nie można wykluczyć prawa odstąpienia od umowy.Koszt przesyłki zwrotnej w przypadku odstąpienia od umowy ponosi przedsiębiorca.
11.6 Przedsiebiorca odpowiada za ryzyko uszkodzenia i / lub zaginięcia produktów, do momentu dostarczenia przesyłki konsumentowi lub wstępnie wyznaczonemu przez konsumenta odbiorcy( chyba że ustalono inaczej).

Artykuł 12 - Umowy długoterminowe: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie.

Wypowiedzenie

 1. Konsument na prawo z umowy zawartej na czas nieokreślony(długoterminowy ), dotyczącej regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, wycofać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminem. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc.
 2. Konsument na prawo z umowy zawartej na czas określony, dotyczącej regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym czasie zrezygnować. W przypadku rezygnacji (wypowiedzenia) obowiązują zasady rozwiązania umowy i termin. Rozwiązanie umowy nastąpi w terminie jednego miesiąca od daty wypowiedzenia.
 3. Konsument może umowy wymienione w poprzednich punktach:
 • Zawsze wypowiedzieć, bez ograniczenia do konkretnej godziny lub określonego dnia czy miesiąca;
 • Wypowiedzieć je w taki sam sposób, w jaki zostały one zawarte;
 • Wypowiedzieć zgodnie z terminem ustalonym przez przedsiębiorcę, czyli z wyprzedzeniem jednego miesiąca,.

Przedłużenie

 1. Umowa, która zawarta została na czas określony, dotycząca regularnego dostarczania produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie będzie odnawiana automatycznie,bez zgody klienta, lub przedłużona na czas nieokreślony.
 2. Niezależnie postanowień zawartych w poprzednim punkcie, umowa zawarta na czas określony, dotycząca regularnych dostaw tygodników i czasopism może zostać przedłużona automatycznie na czas określony do maksymalnie trzech miesięcy, konsument może automatycznie przedłożoną umowę rozwiązać przed upływem terminu jej przedłużenia wypowiedzeniem z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
 3. Umowa zawarta na czas określony, która dotyczy regularnego dostarczania produktów lub usług, może być automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, pod warunkiem,iż konsument może ja w dowolnym czasie rozwiązać wypowiedzeniem w terminie wyprzedzającym jeden miesiąc, w przypadku, gdy umowa obejmuje regularne, ale mniej niż raz w miesiącu, dostarczanie gazet, tygodników i magazynów okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.
 4. Umowa zawarta na czas określony dotycząca dostarczania dzienników, tygodników i czasopism (w celu zapoznawczym, próbnym ) nie będzie automatycznie przedłożona i kończy się w momencie upływu okresu próbnego.

Czas trwania

 1. Jeśli umowa została zawarta na termin dłuższy niż jeden rok, konsument może po upływie roku, i przed upływem wcześniej uzgodnionego terminu końcowego, w każdym momencie odstąpić od umowy wypowiedzeniem wyprzedzającym termin jednego miesiąca.

Artykuł 13 - Płatności

13.1 O ile nie uzgodniono inaczej, konsument jest zobowiązany uiścić należna zapłatę w terminie 14 dni od podpisania umowy, o którym mowa w artykule 6 ustęp 1, w przypadku umowy na świadczenie usług, termin 14 dni rozpoczyna się w momencie gdy konsument otrzyma potwierdzenie umowy od przedsiębiorcy.
13.2 Przy sprzedaży produktów konsumentom regulamin zastrzega iż przedsiębiorca nie może wymagać przedpłaty(zaliczki) wyższej niż 50% ceny produktu lub usługi.
13.3 Konsument ma obowiązek zgłoszenia wszystkich nieścisłości dotyczących danych, czy możliwości płatności bezpośrednio do przedsiębiorcy.
13.4 W przypadku niewywiązania się przez konsumenta z obowiązku płatności, przedsiębiorca ma, zastrzeżone w ustawie prawo doliczenia konsumentowi wcześniej mu przedstawionych kosztów kary.
13.5 Możesz zapłacić w naszym sklepie internetowym przy użyciu następujących metod płatności: Mastercard, Przelew bankowy, Sofort, Maestro, American Express, Paypal.

Artykuł 14 – Reklamacja

14.1 Przedsiębiorca rozpatruje wszystkie reklamacje zgodnie z procedura regulowana ustawowo.
14.2 Reklamacje dotyczące błędów w realizacji umowy powinny pisemnie zostać przedsiębiorcy przedstawione, niezwłocznie po odkryciu przez konsumenta błędu.
14.3 Przedsiebiorca udzieli konsumentowi odpowiedzi dotyczących reklamacji w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga dłuższego okresu rozpatrywania,przedsiębiorca w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji udzieli konsumentowi informacji dotyczących terminu jej rozpatrzenia.
13.4 Jeżeli reklamacja nie może być przyjęta i rozpatrzona w drodze wzajemnego porozumienia, dochodzi do sporu.

Artykuł 15 - Spory

Jeśli w trakcie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem dojdzie do sytuacji określonej tym artykułem, obowiązuje wówczas wyłącznie prawo holenderskiego.

Artykuł 16 – Postanowienia końcowe

Wszystkie dodatkowe lub nieregulowane powyższym regulaminem warunki czy postanowienia nie mogą być czynione na szkodę konsumenta i powinny być rejestrowane w przystępny dla konsumenta sposób, taki, by konsument miał do nich dostęp i możliwość ich przechowywania na długotrwałym nośniku danych.